E-čtečka

Obecní knihovna v Bruzovicích nabízí nově k zapůjčení čtečku e-knih Cybook

Čtečku e-knih si může zapůjčit čtenář starší 18-ti let po složení vratné kauce 1000,- Kč. Doba zápůjčky je 14 dní. Ve čtečce jsou nainstalovány volně šiřitelné e-knihy z české, anglické, německé, španělské a italské klasiky včetně pohádek (přes 300 knih), ale doma si do ní můžete nainstalovat cokoliv. Díky kvalitnímu podsvícení můžete se čtečkou číst i v noci nebo na slunci, čtečka je dotyková, s možností připojení internetu přes wifi síť. Čtečku Vám v knihovně rádi předvedeme.

 

Smlouva o absenční výpůjčce čtečky elektronických knih

I. Smluvní strany

1.1. Smluvní strany

Obec  Bruzovice

Č.p. 214

739 36 Bruzovice

(dále jen „půjčitel“)

a

………………………………………………………………………… nar. …………………..

bytem ……………………………………………………………………………………………,

Číslo čtenářského průkazu: ………………..

(dále jen „vypůjčitel“)

uzavírají podle ustanovení Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce.

 

II. Předmět smlouvy

2.1 Půjčitel tímto předává vypůjčiteli do bezplatného užívání za podmínek stanovených v této

smlouvě čtečku elektronických knih značky Cybbok Oddysey HD Frontlight, přírůstkové číslo ………………….. (dále jen „čtečka“), jejíž pořizovací hodnota je……………….… Kč.

2.2 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB nabíjecí kabel, krabice.

 

III. Práva a povinnosti půjčitele

3.1 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle, tj. budově OÚ, obecní knihovny.

3.2 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud

vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.

IV. Práva a povinnosti vypůjčitele

4.1 Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.

4.2 Vypůjčitel je povinen čtečku opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, s přihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením.

4.3 Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo

cenu příslušenství. Fyzické poškození bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka.

4.4 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu nebo poskytne adekvátní náhradu stejné cenové hodnoty. 4.5 Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.

V. Doba trvání, jistina

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od data podpisu oběma smluvními stranami do data vrácení čtečky, resp. do vyrovnání závazků vypůjčitele, které vznikly zapůjčením čtečky vypůjčitelem.

5.2 Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.

5.3 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení, v případě zaslání upomínky i upomínací poplatky. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky.

5.4 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 2“ této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 1.000,- Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

6.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat písemnými dodatky.

6.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

 

V Bruzovicích dne ………………………….

 

za půjčitele:                                                                                       vypůjčitel: